Cần thiết Windows Server 2012 và Exchange Server 2013 cơ quan hành chính in Vietnamese

Cần thiết Windows Server 2012 và Exchange Server 2013 cơ quan hành chính in Vietnamese

4.11 - 1251 ratings - SourceEssential Windows Server 2012 and Exchange Server 2013 Administrations in Vietnamese CAic eBook lAn mar™t nguar“n larpc lar›n baoyt carc nAii nAno baoin A‘i var›i hAdar›ng daoln harmu Asch cho viar‡c harc cAich sars daryng thiaoit yaoiu carsa Windows Server 2012 vAn Exchange Server 2013 cAi quan hAnnh chAsnh mar™t cAich dar… dAnng vAn hAdarŸng thary cuar‘n sAich nAny cung caoyp mar™t giar›i thiar‡u ngAdari dA¹ng thAcn thiar‡n var›i chars A‘ar, tham gia mar™t khuAan khar• caoyu trAoc rAm rAnng; nA³ hAdar›ng daoln ngAdari A‘arc qua cAic yaoiu tar‘ car‘t lAmi carsa chars tharƒ var›i viar‡c sars daryng cAic hAnnh aopnh minh hara vAn biarƒu A‘ar“ trong suar‘t vAƒn baopn A‘arƒ A‘aopm baopo ngAdari A‘arc hiarƒu ngay caop nharmng pharcc taoip nhaoyt carsa khAii niar‡m. SAich A‘iar‡n tars cho baoyt carc ai cA³ quan tAcm trong Windows Server 2012 vAn Exchange Server 2013 cAi quan hAnnh chAsnh vAn muar‘n hiarƒu khaop nAƒng carsa mAnnh vAn cAic nhAn saopn xuaoyt quyaoit A‘ar‹nh kar¹ thuaost. AA³ lAn mar™t nguar“n larpc lar›n vAn tAni liar‡u tham khaopo hoAnn haopo cho IT chuyAon nghiar‡p vAn Caryc CAang nghar‡ ThAang tin. CA³ A‘Adarpc cho mAnnh harc hari taoyt caop nharmng 2 Windows Server 2012 vAn Exchange Server 2013 cAi quan hAnnh chAsnh, harc taosp har sao½ marŸ ra vAa sar‘ carsa cA³ baopo lApnh baoin tar‘t cAang viar‡c traop tiarn ngay bAcy giar vAn trong tAdAing lai. Char‰ caosn nhar› mar™t A‘iaru raopng viar‡c harc khAang bao giar darlng laoii! Aarc, A‘arc, A‘arc! VAn Viaoit, Viaoit, Viaoit! Mar™t caopm Ain baoin A‘arƒ ngAdari varp tuyar‡t vari carsa tAai Beth (Griffo) Nguyar…n vAn ngAdari con trai tuyar‡t vari carsa tAai Taylor Nguyar…n vAn Nguyar…n Ashton cho taoyt caop tAnnh yAou vAn sarp arsng har™ carsa har, mAn khAang caosn har— trarp vAn giAop A‘ari tAnnh caopm carsa har, khAang ai trong sar‘ cAic sAich A‘iar‡n tars giAio daryc ngAan ngarm vAn Acm thanh sao½ cA³ tharƒ.TAai bao gar“m nAcng caoyp tarl SharePoint 2010 SharePoint 2013 arŸ A‘ar™ sAcu lar›n hAin trong ChAdAing 4. ... CAni A‘aomt arcng daryng chung Phaosn chung CAni A‘aomt arcng daryng cung caoyp caoyu hAnnh carsa dar‹ch vary InfoPath, SharePoint Designer, nar™i dung triarƒn khai, kaoit nar‘i dar‹ch vary ... NET tA¹y char‰nh phAit triarƒn, cAic hAnnh tharcc PDF, hoaomc cAic daoing Word.


Title:Cần thiết Windows Server 2012 và Exchange Server 2013 cơ quan hành chính in Vietnamese
Author: Nam Nguyen
Publisher:Nam Nguyen - 2015-09-15
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA